Auto khai báo Hải quan


Các chức năng chính:

(AI tự động Lưu trữ, xử lý dữ liệu, tránh trùng lặp tác vụ, tự động học hỏi, cập nhật tính năng mới)

1. All in: Tự động làm toàn bộ những công việc liên quan tới hồ sơ/ chứng từ/ khai báo Hải quan của một lô hàng nhập khẩu/ xuất khẩu bất kỳ; Auto Khai bổ sung sau thông quan (tự động tính thuế, đính kèm chứng từ, khai danh sách container, khai phí cơ sở hạ tầng, khai tách vận đơn, khai định danh, kiểm tra và nhập các thông tin trên tờ khai như mã địa điểm, phần ghi chú, số lượng 2…)

2. Auto Khai phí cơ sở hạ tầng

3. Auto Làm báo cáo quyết toán

4. Trừ lùi lượng Nguyên phụ liệu cần dùng: làm C/O, xuất trả, chuyển MDSD, chuyển tiếp HDGC, thải loại, phế liệu…