Hướng dẫn Upload file sản phẩm có Link hình ảnh không theo chuẩn của WordPress

Bước 1:   Bạn tìm tới đường dẫn lưu trữ Plugin Woocommerce, và tìm tới File có tên là “wc-rest-functions.php”. Đường dẫn có dạng sau:
    “public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-rest-functions.php”
        HOẶC
    “TênWebsiteCủaBạn/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-rest-functions.php”

Bước 2:   Tìm tới hàm (function) có tên là: “wc_rest_upload_image_from_url” ; sau đó tìm tới dòng lệnh (codes) sau:

$file_array['name'] = basename( current( explode( '?', $image_url ) ) );

Bước 3:   Thêm dòng lệnh (codes) dưới đây vào ngay sau dòng lệnh ở trên:

if (strpos($file_array['name'], '.png') === false && strpos($file_array['name'],'.jpg') === false){
    $file_array['name'] .= '.png';
}

Bước 4:   Lưu File lại, ta sẽ có kết quả như hình dưới đây. XONG !!!